NGHỊ QUYẾT 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, ban hành ngày 24/6/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã trao cho TPHCM nhiều cơ chế chính sách mới, khá toàn diện, tạo đà cho TPHCM tăng tốc, phát triển. Hành động quyết liệt hiện thực hóa Nghị quyết (NQ) 98 là trọng trách, sứ mệnh của TPHCM đối với cả nước. Triển khai thực hiện thắng lợi NQ 98 cũng là điều kiện thuận lợi, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ NQ Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

NQ98 liên quan đến 4 nhóm chính sách: làm tăng thêm nguồn lực tài chính; biến nguồn lực thành nguồn đầu tư; khai thác đầu tư; tổ chức, cán bộ, con người. So với các NQ đặc thù của các địa phương khác, NQ 98 có nhiều điểm vượt trội và theo tinh thần: “TPHCM không xin thêm phần của cái bánh ngân sách đã có mà làm sao cho cái bánh lớn hơn”.

Quá trình thảo luận tại nghị trường, nhiều đại biểu Quốc hội mong muốn trao gửi nhiều hơn những cơ chế chính sách, những công cụ nhằm tháo gỡ nhiều hơn những ách tắc cho TPHCM, giúp tạo nên bước chuyển mạnh mẽ làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của một thành phố vốn có nhiều nguồn lực, nhiều tiềm năng và thế mạnh để đóng góp lớn hơn cho cả nước. Điều đó không chỉ thể hiện sự thấu hiểu, tinh thần trách nhiệm mà còn là tình cảm lớn của cả nước dành cho TPHCM. Cũng vì thế, NQ 98 được kỳ vọng sẽ tạo nên động lực cho sự chuyển mình, đột phá và từ thực tiễn của TPHCM, có thể sớm xây dựng Luật Đô thị, với cơ chế, chính sách đầy đủ hơn, phù hợp với tính chất, đặc điểm của đô thị và có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.

NQ 98 ra đời, được xem là thành công cho TPHCM và cả nước - thành công của tinh thần cải cách, của đòi hỏi từ thực tiễn và yêu cầu phát triển. Vấn đề đặt ra là phải triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Quá trình triển khai cũng có những khó khăn bởi chính sách pháp luật hiện hành còn chung chung, chồng chéo và có nhiều xung đột. Nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và TPHCM, sự phối hợp tốt với các địa phương trong vùng và sự nhịp nhàng của các cấp, các ngành trong phạm vi của TPHCM, những vướng mắc, khó khăn sẽ được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có kế hoạch triển khai thực hiện NQ 98. Tại kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X, Ủy ban nhân dân TPHCM đã có tờ trình và Hội đồng nhân dân TPHCM đã ban hành Nghị quyết thực hiện NQ 98, nêu rõ 14 nhiệm vụ và thẩm quyền thuộc HĐND TPHCM phải được cụ thể hóa trong năm 2023. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhiều việc sẽ được triển khai ngay khi NQ 98 có hiệu lực. Trên cơ sở đó, TPHCM sẽ khởi động lại các dự án đóng băng và nhanh chóng chuẩn bị khởi công các dự án mới, có cả dự án giao thông và văn hóa, xã hội. Cùng với đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và các giải pháp, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, tạo điều kiện giải quyết vấn đề lao động, việc làm, giúp đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2023.

NQ 98 tạo bước tiến mới về sự chủ động của địa phương trong tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ công chức và người làm việc không chuyên trách ở phường, xã một cách hợp lý theo quy mô dân số và tính chất công việc; tăng tính chủ động trong huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cơ chế chính sách mới sẽ tạo ra sự thay đổi về phương thức, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thay đổi về cơ chế đánh giá, cơ chế quản lý. Để khuyến khích cán bộ, công chức năng động sáng tạo vì lợi ích chung, TPHCM đang xây dựng đề án thí điểm một số chính sách để triển khai sao cho thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện NQ 98, TPHCM có sự chủ động kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, cơ quan dân cử nhằm phát huy nhân tố tích cực, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật và phòng ngừa sai phạm.

Trong bối cảnh phải đương đầu với những ảnh hưởng bất lợi của tình hình kinh tế thế giới, những điểm nghẽn chậm được tháo gỡ bên trong, những phát sinh cần xử lý, cả khi cơ chế xin - cho còn nặng nề, NQ 98 như luồng gió mới, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM tiến về phía trước với sức mạnh từ nhận thức đến hành động, trên dưới đồng lòng với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Sự cam kết trách nhiệm, hành động trên cơ sở phân công, phân cấp rõ ràng, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, NQ 98 nhất định sẽ tạo nên sức bật mới. Và có lẽ, hơn ai hết, người dân sẽ cảm thấy được hưởng lợi từ việc giải quyết công việc được nhanh hơn.

Tinh thần NQ 98 đang thúc giục chúng ta. Nhiều những công việc, chương trình, dự án của nữa nhiệm kỳ còn lại được nêu trong NQ XI của Đảng bộ TPHCM với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải tập trung thực hiện đang đòi hỏi nỗ lực lớn, quyết tâm cao để giành thắng lợi.

return to top