ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 - CHIẾN THẮNG CỦA TỰ DO, ĐỘC LẬP

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những chiến công hiển hách, rực sáng nhất của quân và dân ta trong thế kỷ 20; là minh chứng rõ nét nhất cho một dân tộc nhỏ, đất nước nhỏ nhưng có sức mạnh tổng hợp và lòng yêu nước vô cùng to lớn mà không kẻ thù, ngoại xâm nào có thể đánh bại được.

Sau 55 ngày đêm chiến đấu khốc liệt, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta bắt đầu từ ngày 04/3/1975 đến ngày 30/4/1975 đã toàn thắng. Chiến thắng này là một đòn chí mạng, “tát” thẳng vào sự kiêu ngạo, hiếu thắng của quân đội Mỹ, đồng thời xóa bỏ mọi nghi ngờ và đập tan những luận điệu bịa đặt về “các cuộc tắm máu” khi kết thúc chiến tranh của thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

Với Đại thắng mùa xuân năm 1975, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kết thúc thắng lợi 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước; kết thúc cuộc trường chinh 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975) đồng thời, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên cả nước phát triển trong hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Dù đã trải qua gần 50 năm, với nhiều đổi mới, phát triển nhưng những giá trị lịch sử và thực tiễn của đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn còn mãi. Đó là thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những chân lý bất hủ “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó còn là thắng lợi tất yếu của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta với đường lối và phương pháp cách mạng độc lập, tự chủ, sáng tạo; đường lối quân sự khôn khéo, khoa học, chớp lấy thời cơ, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền, nhằm mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đó là sự thắng lợi của ý chí tự lập, tự cường dân tộc, thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam với những nguyên lý bất hủ: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, “Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh” và “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”... Thắng lợi đó là nhờ đức tính cần cù, lòng quả cảm, sức chịu đựng gian khổ, trí tuệ thông minh và tư duy sáng tạo của con người và dân tộc Việt Nam.

48 năm đã qua và nhất là qua gần 37 năm đổi mới đất nước, dẫu trong chiến tranh hay trong hòa bình, dựng xây đất nước, thế giới và khu vực có nhiều biến đổi càng làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa về tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay./.

return to top