DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHƯỜNG 6 QUA CÁC THỜI KỲ

STT

Ảnh

Họ và tên
 

Chức vụ
Năm Công Tác

1

 

 

Lê Thị Kim Hạnh

 

 

Bí Thư Đảng ủy (2007 - 2009)

2

 

 

Phạm Trung Hiếu

 

 

Chủ tịch UBND (2007 - 2010)

3

 

Nguyễn Trí Dũng

 

Bí thư Đảng ủy (2009- 2012)

4

 

Nguyễn Thị Liễu

 

Chủ tịch UBND (2010 - 2013)

5

 

Trần Thị Đảm

 

Chủ tịch UBND (2013)

6

 

Nguyễn Ngọc Anh

 

Bí thư Đảng ủy (2012 -2015)

Chủ tịch UBND (2013 -2015)

7 Đặng Thọ Nhật Bí thư Đảng ủy (2015 -2022)
8

 

Phan Đình An

 

Chủ tịch UBND (2015 -2022)

Bí thư Đảng ủy (2022 -nay)

9

 

Trần Hoàng Phương

 

Chủ tịch UBND (2023 -nay)

return to top