DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
6 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ tục hành chính Lĩnh Vực Quản lý xây dựng công trình
7 Thủ tục phê duyệt phương án hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 10 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND) Thủ tục hành chính Lĩnh Vực Quản lý xây dựng công trình
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thủ tục hành chính Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
9 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh thuộc các trường hợp quy định tại Điều 14 Pháp lệnh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 30 tháng 9 năm 2006 Thủ tục hành chính Người có công
10 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Thủ tục hành chính Người có công
11 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thủy nội địa
16 Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay) Thủ tục hành chính Xoá đói giảm nghèo
17 Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay). Thủ tục hành chính Xoá đói giảm nghèo
18 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Thủ tục hành chính Phòng chống tệ nạn xã hội
19 Thủ tục Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Thủ tục hành chính Dân số
20 Thủ tục Xác nhận thông tin hộ tịch Thủ tục hành chính Hộ tịch
return to top