DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Thủ tục hành chính Hộ tịch
2 Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính Hộ tịch
3 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Thủ tục hành chính Hộ tịch
4 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Thủ tục hành chính Hộ tịch
5 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con Thủ tục hành chính Hộ tịch
6 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Thủ tục hành chính Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi trong nước Thủ tục hành chính Hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động Thủ tục hành chính Hộ tịch
9 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động Thủ tục hành chính Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ Thủ tục hành chính Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thủ tục hành chính Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động Thủ tục hành chính Hộ tịch
13 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thủ tục hành chính Hộ tịch
14 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thủ tục hành chính Hộ tịch
15 Thủ tục Đăng ký lại khai tử Thủ tục hành chính Hộ tịch
16 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn Thủ tục hành chính Hộ tịch
17 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh Thủ tục hành chính Hộ tịch
18 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Thủ tục hành chính Hộ tịch
19 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Thủ tục hành chính Hộ tịch
20 Thủ tục Đăng ký giám hộ Thủ tục hành chính Hộ tịch
return to top