DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
2 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
3 Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Thủ tục hành chính Bồi thường nhà nước
4 Thủ tục Cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật Thủ tục hành chính Phổ biến giáo dục pháp luật
5 Thủ tục Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật Thủ tục hành chính Phổ biến giáo dục pháp luật
6 Thủ tục Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Thủ tục hành chính Hoà giải cơ sở
7 Thủ tục Thôi làm Hòa giải viên Thủ tục hành chính Hoà giải cơ sở
8 Thủ tục Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên Thủ tục hành chính Hoà giải cơ sở
9 Thủ tục Bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải Thủ tục hành chính Hoà giải cơ sở
10 Thủ tục bầu hòa giải viên Thủ tục hành chính Hoà giải cơ sở
11 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thủ tục hành chính Chứng thực
12 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thủ tục hành chính Chứng thực
13 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là động sản Thủ tục hành chính Chứng thực
14 Thủ tục Chứng thực di chúc Thủ tục hành chính Chứng thực
15 Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ c Thủ tục hành chính Chứng thực
16 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Thủ tục hành chính Chứng thực
17 Thủ tục Chứng thực chữ ký giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Thủ tục hành chính Chứng thực
18 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thủ tục hành chính Chứng thực
19 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Thủ tục hành chính Chứng thực
20 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thủ tục hành chính Chứng thực
return to top