DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần) Thủ tục hành chính Người có công
2 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Thủ tục hành chính Người có công
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Thủ tục hành chính Người có công
4 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Thủ tục hành chính Người có công
5 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Thủ tục hành chính Người có công
6 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Thủ tục hành chính Người có công
7 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đới với người được cử làm chuyên gia sang giúp lào, Campuchia Thủ tục hành chính Người có công
8 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Thủ tục hành chính Người có công
9 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Thủ tục hành chính Phòng chống tệ nạn xã hội
10 Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Thủ tục hành chính Phòng chống tệ nạn xã hội
11 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Thủ tục hành chính Phòng chống tệ nạn xã hội
12 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Thủ tục hành chính Phòng chống tệ nạn xã hội
13 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Thủ tục hành chính Phòng chống tệ nạn xã hội
14 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
15 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
16 • Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
17 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
18 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
19 • Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
20 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện, cấp tỉnh Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
return to top