DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại
2 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Thủ tục hành chính Tiếp công dân
3 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Thủ tục hành chính Lĩnh vực làm việc
4 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Thủ tục hành chính Lĩnh vực làm việc
5 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thủ tục hành chính Bảo vệ chăm sóc trẻ em
6 Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay) Thủ tục hành chính Người có công
7 Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay) Thủ tục hành chính Người có công
8 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Thủ tục hành chính Xoá đói giảm nghèo
9 Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Thủ tục hành chính Xoá đói giảm nghèo
10 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Thủ tục hành chính Người có công
11 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Thủ tục hành chính Người có công
12 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Thủ tục hành chính Người có công
13 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Thủ tục hành chính Người có công
14 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Thủ tục hành chính Người có công
15 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Thủ tục hành chính Người có công
16 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Thủ tục hành chính Người có công
17 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thu Thủ tục hành chính Người có công
18 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
19 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã Thủ tục hành chính Người có công
20 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Thủ tục hành chính Người có công
return to top