NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 
LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 - 2025
*
Số 01-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phường 6, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 


NGHỊ QUYẾT
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 6
Lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

          Đại hội khẳng định:

          Trong năm năm qua có không ít khó khăn tác động, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - Dịch vụ”. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu hàng năm. Các công trình trọng điểm cơ bản hoàn thành; công tác quản lý chỉnh trang đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng; các giải pháp về lĩnh vực giáo dục, văn hóa - thông tin - thể dục thể thao, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả đã góp phần tích cực vào sự phát triển và làm bộ mặt đô thị phường ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được đẩy mạnh. Hội đồng nhân dân (HĐND) từng bước phát huy tốt vai trò, chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn phường.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định và kịp thời. Công tác dân vận tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua còn 02 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa đạt[1]. Vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, có trường hợp không xử lý kịp thời dẫn đến khó khắc phục hậu quả. Còn tình trạng lấn chiếm lề đường để sử dụng quảng cáo, kinh doanh, làm mái che sai quy định. Một số khu đất trống, chưa xây dựng trong khu dân cư trở thành điểm tập kết rác tự phát. Trên địa bàn vẫn còn một số cơ sở kinh doanh ngành nghề, dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phát sinh tệ nạn xã hội đang hoạt động. Tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp; chưa thật sự phát huy tốt các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa hiệu quả, một số đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận, tuyên truyền. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ khu phố, doanh nghiệp rất hạn chế, gây khó khăn cho hoạt động xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên có lúc chưa sát đúng. Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay vẫn thiếu cơ cấu nhân sự trẻ dưới 30 tuổi, dù đã quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu.

* Nguyên nhân của kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại

- Đối với kết quả đạt được:

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND, sự hỗ trợ của các phòng, ban chuyên môn, mặt trận - đoàn thể quận; sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận của nhân dân. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cải tiến lề lối, đổi mới phương pháp làm việc. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác vận động nhân dân; sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để tồn đọng, kéo dài. Xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, tâm huyết, tích cực. Dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào.

- Đối với hạn chế, tồn tại:

+ Về khách quan

Tình hình dân số tăng nhanh, chủ yếu do nhập cư gây khó khăn cho công tác quản lý hành chính và đảm bảo an ninh trật tự. Sự phát triển của internet, mạng xã hội với nhiều nguồn thông tin không chính thống, xuyên tạc, thiếu chính xác, ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của nhân dân, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền. Sự thay đổi khá nhiều về nhân sự do điều động, bổ nhiệm, luân chuyển ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức về tín ngưỡng, tâm linh của người dân còn nặng nề; bên cạnh đó, việc cải táng, bốc mộ khá tốn kém, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nên các hộ dân chưa đồng thuận cao; việc tiếp xúc với các gia đình hoặc đối tượng có tiếng nói quan trọng trong các gia tộc để vận động gặp rất nhiều khó khăn vì đa số không cư ngụ tại địa phương, những gia đình ở tại chỗ thường chỉ có nhiệm vụ trông coi khu mộ, do đó tỷ lệ vận động cải táng, bốc mộ đến nay khá thấp.

Một bộ phận người dân, nhất là người dân nhập cư làm công việc kinh doanh buôn bán nhỏ, không cố định, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế, vì lợi ích trước mắt cố tình vi phạm, tìm cách đối phó, cản trở, nhanh chóng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng biển quảng cáo, mái che sai quy định ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi.

Đa số các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều có tổ chức đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia tại nơi học tập, công tác; số đối tượng còn lại tại địa phương đa số không đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, lý lịch, trình độ; do đó, công tác phát triển đảng tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp rất hạn chế.

+ Về chủ quan

Công tác nắm tình hình và phối hợp giữa bộ phận chức năng của UBND, mặt trận - đoàn thể, các chi, đảng bộ, khu phố, tổ dân phố, cảnh sát khu vực trong tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý chưa thực sự đồng bộ; bên cạnh đó, cán bộ được phân công phụ trách chưa quyết liệt đeo bám, tham mưu, xử lý công việc.

Các biện pháp đang áp dụng nhằm tăng cường chấn chỉnh trật tự kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường; vận động, chuyển hóa các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm còn hạn chế; chưa có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là tuyên truyền, vận động chủ nhà không kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh các ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội cao, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

Trình độ năng lực tham mưu, ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ, công chức, chiến sỹ công an, quân sự có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nên ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kinh nghiệm của một số cán bộ làm công tác dân vận chưa thực sự nhạy bén, kỹ năng chưa cao. Việc nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời. Kỹ năng của lực lượng tuyên truyền viên còn hạn chế.

Giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng chưa linh hoạt. Các đoàn thể chưa thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức, thu hút sự tham gia của quần chúng, từ đó kịp thời phát hiện nguồn, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện phấn đấu, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng.

Nguồn nhân sự cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch tuy có trình độ, kiến thức được đào tạo bài bản nhưng chưa vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ, chưa năng động và bản lĩnh trong xử lý công việc được giao phụ trách. Do đó, chưa đảm bảo tiêu chuẩn để giới thiệu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Một số tổ chức đoàn thể chưa phát huy được tiềm năng, sức mạnh của tổ chức; năng lực, trình độ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ chưa chủ động thường xuyên bám sát cơ sở, nỗ lực đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với nhu cầu thiết thực của đoàn viên, hội viên, do đó hoạt động thường đi vào lối mòn, không tạo được sức hấp dẫn, thu hút và sự quan tâm tham gia của đoàn viên, hội viên. Đoàn Thanh niên chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng và duy trì hoạt động của các chi đoàn doanh nghiệp.

* Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm

Thứ nhất là, chú trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Kịp thời quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị cấp trên đến các chi, đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quan tâm đổi mới về phương thức, vận dụng phù hợp với tính chất, đặc điểm cụ thể của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, hiệu quả. Sâu sát các đơn vị, bộ phận trong quá trình thực hiện, kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn.

Thứ hai là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Kiện toàn các cấp ủy, xây dựng Bí thư cấp ủy đủ tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đảng viên và quần chúng. Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết, lắng nghe ý kiến để kịp thời giải quyết những bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên để giữ vững kỷ cương của Đảng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận - đoàn thể. Coi trọng dự báo tình hình để có định hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích sự sáng tạo, xây dựng các mô hình, sáng kiến áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Thứ là, quan tâm công tác đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên khách quan, thực chất. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, chương trình kế hoạch công tác của từng bộ phận, từng cá nhân theo giai đoạn trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

Thứ năm là, giữ vững ổn định chính trị; nắm chắc địa bàn, chỉ đạo xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội phải đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh. Đảm bảo an sinh xã hội, mọi hoạt động phải xuất phát từ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

2. Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội nhất trí:

2.1. Mục tiêu tổng quát

 “Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, huy động các nguồn lực cải thiện mỹ quan đô thị, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

2.2. Chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế - đô thị (5 chỉ tiêu)

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường phấn đấu vượt dự toán quận giao 5%/năm; Đảm bảo tiết kiệm chi thường xuyên 10%/năm.

2. Phấn đấu 100% tuyến hẻm được duy tu, sửa chữa kịp thời khi xuống cấp.

3. 100% hộ dân và chủ nguồn thải ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cam kết không xả rác ra đường và kênh rạch.

4. Đến năm 2025 có ít nhất 80% tổ chức, hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng qui định.

5. Phấn đấu đến năm 2025 vận động trám, lấp ít nhất 500 giếng khoan hiện có.

* Về văn hoá - xã hội (8 chỉ tiêu)

6. Đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố dưới 0,5%/ tổng số hộ dân; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020.

7. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 2,21%.

8. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% học sinh lớp 1, 80% học sinh tiểu học và 60% học sinh trung học cơ sở học 2 buổi/ngày.

9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1,05%.

10. Phấn đấu bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu quận giao.

11. Giữ vững Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí Quốc gia.

12. Vận động hiến máu nhân đạo đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

13. Phấn đấu phường được ghi nhận đạt chuẩn văn minh  - đô thị hàng năm.

* Về quốc phòng - an ninh (02 chỉ tiêu)

14. Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và công an hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị và trình độ học vấn theo quy định.

15. Hàng năm, kiềm chế phạm pháp hình sự dưới 5 vụ/10.000 dân; Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 75% trở lên.  

* Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (7 chỉ tiêu)

16. Hàng năm, 100% chi, đảng bộ và trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

17. Kết nạp 10 đảng viên/năm. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên trong giáo viên đạt ít nhất 25%; 100% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

18. Phấn đấu thành lập chi bộ, hoặc chi đoàn thanh niên, chi hội LHTN tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (dưới 100 lao động) có đủ điều kiện.

19. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường và các chi, đảng bộ, khu phố, tổ dân phố thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.

20. Kiểm tra, giám sát 100% tổ chức Đảng và đảng viên về thực hiện thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

21. Hàng năm, Mặt trận và các đoàn thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tăng 2% số lượng hội viên phụ nữ so với tổng số hội viên của năm trước liền kề; phấn đấu đến năm 2025 kết nạp 400 đoàn viên Đoàn TNCS HCM.

22. Tỷ lệ người dân hài lòng đối với tất cả các bộ phận tiếp dân đạt 95% trở lên.

2.3. Công trình trọng điểm

1. Vận động đầu tư xây dựng công viên, khu vui chơi thiếu nhi tại Khu phố 1[2].

2. Vận động cải tạo mảng xanh và lắp đặt thiết bị thể thao công cộng tại Khu phố 5[3].

3. Vận động nâng cấp, trải nhựa đoạn cuối hẻm 187 đường số 28, Khu phố 1[4].

4. 100% các tuyến hẻm có gắn camera giám sát an ninh.

2.4. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững địa phương

2.4.1. Về quản lý và phát triển kinh tế: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, môi trường kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự cho các thành phần kinh tế phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ. Thực hiện đúng Luật ngân sách, công khai minh bạch, tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí; đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

2.4.2. Tăng cường quản lý, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường: Nâng cao chất lượng quản lý đô thị;  Phối hợp vận động nhân dân ủng hộ các dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận và thành phố theo kế hoạch, tiến độ chung[5]; vận động nhân dân đóng góp kinh phí duy tu, sửa chữa những tuyến hẻm đã xuống cấp trên địa bàn. Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước ngầm theo quy hoạch. Phối hợp với các ngành chức năng quản lý, đề xuất phương án khai thác, sử dụng đất công hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn.

2.4.3. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khoẻ, phát triển giáo dục, văn hóa thông tin và nâng cao đời sống nhân dân: Đẩy mạnh các chương trình đảm bảo an sinh xã hội. Chăm lo tốt các hộ gia đình diện chính sách, hưởng phúc lợi xã hội đảm bảo đúng định mức, chế độ. Nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển các phong trào thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2.4.4. Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; Đảm bảo chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ hàng năm về số lượng và chất lượng chính trị. Nâng chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, đúng hẹn, đáp ứng nhu cầu về tư pháp, hộ tịch của nhân dân.

2.4.5. Về xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền.

2.4.6. Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân: Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tỷ lệ tập hợp quần chúng, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, thật sự trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các giới quần chúng, vận động và tập hợp quần chúng cùng hưởng ứng, tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi, đảng bộ trực thuộc đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII gồm 10 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy và các Ban xây dựng Đảng Quận ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV căn cứ vào Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XIV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 


[1] Công tác vận động cải táng, bốc mộ nằm xen cài trong khu dân cư chỉ đạt 47,65% (chỉ tiêu là 50% số ngôi mộ); Tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ đến cuối năm 2019 là 63,22% (chỉ tiêu nghị quyết 90%), tỷ lệ tập hợp đoàn viên 47,4% (chỉ tiêu nghị quyết 75%).

[2] Khu đất công thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 18, tổ dân phố 8, khu phố 1 (diện tích 405m2)

[3] Khu đất công thuộc một phần thửa đất số 3, tờ bản đồ 39, tổ dân phố 35, khu phố 5 (diện tích 47m2)

[4] Đoạn từ công viên cạnh trụ sở KP1 đến cuối hẻm 187 (đoạn hẻm đất, dài 160m)

[5] Dự án đầu tư hạ tầng Công viên Văn hóa; Nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm; Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; Hệ thống tiêu thoát nước đường Phạm Huy thông và các dự án khác được triển khai trong thời gian tới

return to top