NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

                ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6               Phường 06, ngày 11  tháng 3  năm 2015 

LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

                                *

                      Số 01 - NQ/ĐU

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 6

Lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

 

 I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

Đại hội khẳng định:

Trong nhiệm kỳ qua tình hình thế giới, khu vực và kinh tế trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội  trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp, các ngành kinh doanh thương mại, dịch vụ tăng trưởng, phát triển tương đối ổn định; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý chỉnh trang đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã góp phần làm bộ mặt đô thị phường khang trang, sạch đẹp, đồng thời đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; Về văn hóa - xã hội, nhìn chung đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế…có bước phát triển tích cực, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền có chuyển biến tích cực; Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, về kinh tế chưa thu hút được sự đầu tư của các công ty có quy mô lớn, vì vậy cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ; Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường có mặt còn hạn chế như: việc kiểm tra, xử lý các cơ sở, hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, kinh doanh ve chai phế liệu; Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tỷ lệ khám phá án chưa đạt; Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ như: việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị chưa lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, một số cán bộ công chức, chiến sĩ công an, dân quân chưa chủ động, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác, còn để nhân dân phiền hà; Chất lượng sinh hoạt Đảng của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng còn hạn chế; Nghị quyết lãnh đạo thiếu trọng tâm trọng điểm, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình; Công tác phát triển Đảng ở một số chi bộ chưa đạt chỉ tiêu đề ra; Nhận xét đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76- QĐ/TW còn mang tính hình thức; Công tác tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ còn bất cập; Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chậm; Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế nhất là ở các chi, đảng bộ khu phố, tổ dân phố, trường học.

Đạt được những kết quả trên là do được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy-UBND quận, sự hỗ trợ của các phòng, ban chuyên môn, Mặt trận, đoàn thể quận; sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Trong hoạt động giữ vững nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, phát huy dân chủ cơ sở, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác vận động nhân dân; công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng. Kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để tồn đọng, kéo dài. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị tâm huyết, tích cực, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân.

* Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

Về khách quan: Do tác động suy thoái, lạm phát kinh tế đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông; Địa bàn phường tiếp giáp với sông Vàm Thuật và Công viên Văn hóa đang trong quá trình triển khai dự án, các tuyến đường thấp, nhỏ, chưa được nâng cấp (Lê Đức Thọ, Dương Quảng Hàm); Số lượng dân nhập cư đông 19.953/29.949 người, chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, vì vậy chưa thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp lớn.

Về chủ quan: Một số cán bộ thực thi công vụ thiếu tính năng động, nỗ lực, chưa thực sự dám đương đầu với những khó khăn phức tạp, ngại va chạm, ngại đối đầu với những hiện tượng sai trái.

Một số tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, chưa mạnh dạn, đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa tích cực phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ, địa phương, đơn vị (treo cờ, tham dự họp khu phố, tổ dân phố, tuyên truyền vận động nhân dân...)

Các tổ chức chính trị - xã hội phường chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức vận động nhân dân và sức mạnh vốn có của tổ chức mình.

Một số hộ dân chưa nêu cao tinh thần cảnh giác trong quản lý, bảo vệ tài sản, đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm; Một số hộ kinh doanh vì lợi ích trước mắt, cố tình lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

* Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm.

Một là, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, coi đây là điểm cốt lõi, là mặt trận hàng đầu để kịp thời định hướng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, phòng chống những nhận thức sai trái.

Hai là, thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên, tự đổi mới trong việc ra Nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Ba là, đoàn kết thống nhất nội bộ, các cấp uỷ Đảng phải thực sự gương mẫu, tiên phong trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong quần chúng, tận tụy phục vụ nhân dân; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ. Mạnh dạn quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất bố trí vào những vị trí chủ chốt của phường, cán bộ công chức phường phải giỏi một công việc và biết nhiều việc để sẵn sàng thay đổi, luân chuyển, thay thế khi cần thiết.

Năm là, tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Sáu là, chú trọng công tác giám sát, phản biện, nắm bắt dư luận xã hội để khắc phục những vấn đề không phù hợp, kịp thời sửa chữa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. Giữ vững kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

2. Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đại hội nhất trí:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng trưởng kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác chính sách và xây dựng môi trường văn hoá - xã hội văn minh, nghĩa tình, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”. 

2.2. Chỉ tiêu chủ yếu:

* Về kinh tế - đô thị:

1. Thu ngân sách phường đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm, phấn đấu tăng thu từ 3-5%/năm; đảm bảo tiết kiệm chi thường xuyên 10%/năm.

2. Thu, nộp quỹ phòng chống lụt bão đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh; Vận động nhân dân đóng góp quỹ công chuyên dùng đạt 300.000.000đ/năm.

3. Phủ mạng hệ thống cấp nước sạch; Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận, sử dụng nước sạch đạt 100%.

4. Phấn đấu đến năm 2020, vận động cải táng, di dời 50% số ngôi mộ ra khỏi khu dân cư (hiện còn 597 ngôi mộ).

* Về văn hoá - xã hội:

5. Số lao động được hỗ trợ giới thiệu việc làm đạt 100% chỉ tiêu hàng năm.

6. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 0,035%; Hạn chế tình trạng sinh con thứ 3.

7. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm; Nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011 (28 triệu đồng/người/năm).

8.Vận động quỹ giảm nghèo, quỹ “Vì người nghèo” đạt 100% chỉ tiêu hàng năm.

9. Hàng năm, hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95% trở lên; 6/6 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa; Phấn đấu đến năm 2020 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

10. Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt trên 35%; Xây dựng Câu lạc bộ thể thao tại 6/6 khu phố.

11. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 8 loại vacxin đạt 98% trở lên; Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 3%; Giữ vững trạm y tế đạt Bộ tiêu chí Quốc gia đến năm 2020.

12. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi vào các cấp học: Mầm non đạt 80% trở lên; 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,5% trở lên; Tiểu học và Trung học cơ sở đạt 100%; Tỷ lệ học sinh học 02 buổi/ngày đạt 60%.

13. Vận động hiến máu nhân đạo đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

* Về quốc phòng - an ninh:

14. Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị.

15. Hàng năm, phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 3 - 5%; Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 70% trở lên.

* Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

16. Phấn đấu hàng năm 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ phường đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.

17. Phấn đấu kết nạp 08 đảng viên/năm; tỷ lệ đảng viên trong giáo viên đạt 20%.

18. Phấn đấu xây dựng chính quyền, công an, quân sự, Mặt trận và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

19. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được 01 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước (có dưới 100 lao động).

20. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 70%, tỷ lệ tập hợp phụ nữ đạt 90%.

2.3. Công trình trọng điểm:

1. Vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp, duy tu sửa chữa 10 tuyến hẻm[1].

2. Sửa chữa, chống dột 20 căn nhà diện chính sách, hộ nghèo.

3. Vận động trồng cây xanh tại 02 khu đất tiểu đảo dưới 1.000m2 do Nhà nước quản lý tại Khu phố 1.

4. Xây dựng 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu (khu phố 3); 02 khu phố có tội phạm phải được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời (khu phố 5, 6).

5. Vận động nhân dân xây dựng khu phố 6 đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, các tuyến đường nội bộ không rác.

6. Xây dựng 06 khu phố đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

2.4. Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững địa phương:

2.4.1. Về phát triển kinh tế:

- Phát triển sản xuất - kinh doanh: Tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao tính bền vững, hiệu quả, hài hòa với mục tiêu bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, gắn với thực hiện phê duyệt “Quy hoạch phát triển kinh tế quận Gò Vấp đến năm 2020” của UBND Thành phố. Đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể tiếp cận nguồn vốn, công nghệ thông tin và phát triển thị trường.

- Công tác thu, chi ngân sách: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách hàng năm, đảm bảo cân đối thu - chi, tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thực hiện đúng Luật ngân sách, công khai minh bạch, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cơ chế giám sát việc sử dụng ngân sách và các nguồn vận động đóng góp từ nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, kê khai thuế môn bài kinh doanh phòng trọ, thu thuế nợ đọng. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế rà soát, nắm chắc các hộ kinh doanh để thu thuế đạt chỉ tiêu hàng năm.

2.4.2. Quản lý, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường:

- Về quản lý và chỉnh trang đô thị: Tăng cường quản lý nhà nước, chỉnh trang đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt. Phối hợp vận động nhân dân ủng hộ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố theo kế hoạch, tiến độ chung [2]; Vận động nhân dân đóng góp kinh phí duy tu, sửa chữa những tuyến hẻm đã xuống cấp trên địa bàn. Phấn đấu vận động nhân dân nâng cấp mở rộng hẻm dưới 2m theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để phát sinh chợ tự phát, kiên quyết xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường theo pháp luật.

- Về công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường: Kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết những cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn tình trạng đổ rác và xả nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn ra kênh, rạch; Quản lý thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác công cộng theo quy trình; Vận động, xử lý, di dời các điểm thu mua ve chai, phế liệu, chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư.

Vận động các hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước ngầm theo quy hoạch. Tham gia các dự án đầu tư phát triển công viên, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường của Quận và Thành phố; Tiếp tục vận động nhân dân bốc mộ, cải táng di dời các khu nghĩa trang, thổ mộ xen cài trong khu dân cư.

2.4.3. Chăm lo phát triển văn hoá - xã hội:

- Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng: Đẩy mạnh các chương trình đảm bảo an sinh xã hội. Chăm lo tốt các hộ gia đình diện chính sách, hưởng phúc lợi xã hội đảm bảo đúng định mức, chế độ. Phối hợp vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên theo chỉ tiêu chung của quận.

Trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế theo Quyết định 4667/QĐ BYT ngày 07/11/2014 và nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh ban đầu. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, tổ chức đầy đủ các chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vận động kế hoạch hóa gia đình, hiến máu nhân đạo đạt chỉ tiêu hằng năm. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân, kinh doanh dược, thực phẩm trên địa bàn.

- Giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo: Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu nâng chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2015 - 2020 theo tiêu chí mới của Thành phố, xây dựng lộ trình và phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành cơ bản không còn hộ nghèo. Thực hiện đạt chỉ tiêu hàng năm về vận động xây dựng các nguồn quỹ xã hội từ thiện và quỹ “Vì người nghèo”. 

- Phát triển giáo dục - đào tạo: Phối hợp thực hiện các mục tiêu của ngành giáo dục - đào tạo quận đến năm 2020 theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo. Đảm bảo kỷ cương trong dạy và học; phát huy vai trò gia đình phối hợp với nhà trường, xã hội để giáo dục thế hệ trẻ; đảm bảo y tế, an toàn học đường. Thực hiện hiệu quả đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường, giai đoạn 2015 - 2020. Phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục tư thục, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, chăm sóc tốt sức khoẻ trẻ em. Phát huy hiệu quả của Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học phường. Duy trì Đảng uỷ phường 4 có, khuyến học phường 6 có và thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội học tập khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục phổ cập giáo dục theo chỉ tiêu trên giao.

- Văn hoá - thông tin và thể dục thể thao: Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá và các hoạt động văn hóa trên địa bàn. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, phù hợp, đa dạng, nhất là các dịp lễ, tết. Đăng ký các điểm sáng văn hóa, đơn vị văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động, mở rộng và nâng chất phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao học đường. Xây dựng câu lạc bộ thể thao ở các khu phố. Xã hội hóa đầu tư trang thiết bị luyện tập ngoài trời tại các khu vực công cộng.

- Quan tâm lãnh đạo, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Giữ vững và nâng chất hộ gia đình văn hoá, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, truyền thông rộng rãi về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào nêu gương “Người tốt, việc tốt”.

2.4.4. Về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

- Công tác quốc phòng: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 28 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ thành khu vực phòng thủ vững chắc; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đảm bảo chính sách hậu phương quân đội.

Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh phường. Thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng, phấn đấu tạo nguồn, phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ hàng năm.

- An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trong tình hình mới. Quản lý chặt chẽ đối với tổ chức, người nước ngoài. Tiếp tục thực hiện mục tiêu 3 giảm, giữ vững trật tự kỷ cương, xây dựng các phương án phòng chống tội phạm, chuyển hoá địa bàn phức tạp về hình sự, tội phạm. Phối hợp quản lý các ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội, quản lý chặt nhân hộ khẩu, địa bàn, đối tượng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp tuần tra canh gác giữa lực lượng công an, quân sự và bảo vệ dân phố. Tập trung lãnh đạo xây dựng, nâng chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhân rộng các mô hình tự quản đảm bảo họat động thực chất, hiệu quả, gắn camera giám sát an ninh, xây dựng các khu phố không có tội phạm ẩn náu, khu phố có tội phạm phải được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, ngăn chặn, xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường.

- Hoạt động tư pháp: Tăng cường công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 - NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, đúng hẹn, đáp ứng nhu cầu về tư pháp, hộ tịch của nhân dân. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật. Đảm bảo lịch tiếp công dân định kỳ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khách quan, đúng quy định, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chú ý thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở, phấn đấu hoà giải thành đạt tỉ lệ 90%.

2.4.5. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn đảng bộ;Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc:

* Công tác xây dựng Đảng:

- Về công tác chính trị tư tưởng: Tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân; Nâng chất lượng Bản tin phường, đội ngũ tuyên truyền viên, phát huy triệt để vai trò của lực lượng nòng cốt Mặt trận - đoàn thể để thông tin những vấn đề cần thiết và có hiệu quả đến nhân dân.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, vận động, đấu tranh, phê phán, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, thông qua các giải pháp tuyên truyền giáo dục, gắn với công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào chiều sâu, sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn phường. Cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt nêu cao vai trò gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giáo dục gia đình, người thân giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh.

- Công tác tổ chức và cán bộ: Nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng, đảm bảo phát huy trí tuệ tập thể, quy tụ sức mạnh trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, chú ý xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiên phong, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ, chú trọng công tác đánh giá, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ, kịp thời thay thế cán bộ yếu, kém năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên đổi mới chất lượng sinh hoạt Đảng, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng với công tác giám sát, phản biện của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Điều lệ Đảng; Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức Đảng. Đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Kiểm tra, giám sát người đứng đầu về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Quy định 101- QĐ/TW của Ban Bí thư về tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và những điều đảng viên không được làm. Kịp thời phát hiện những ưu điểm để phát huy, những sai sót khuyết điểm để khắc phục, phòng ngừa sai phạm.

- Công tác dân vận của Đảng: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với xây dựng, củng cố, nâng chất hệ thống chính trị ở địa phương. Đề cao vai trò của các cấp ủy trong lãnh đạo công tác dân vận của Đảng sát với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ địa phương. Tiếp tục phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận, tích cực tham gia hoạt động xã hội, nêu cao vai trò gương mẫu tại nơi công tác, nơi cư trú theo Quy định 1043-QĐ/TU về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng.

* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước:

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể. Công tác quản lý, điều hành ngân sách thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; thu, chi theo quy định. Các nguồn thu vận động trong nhân dân được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm chi ngân sách. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc với nhân dân, trả lời các kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực đô thị, xây dựng, kinh tế, vệ sinh môi trường. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát.

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức phường có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng dân vận, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để phục vụ công tác, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền. Cán bộ công chức đề cao tinh thần thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở tại cơ quan UBND và các đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

* Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân:

Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tỷ lệ tập hợp quần chúng, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, thật sự trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các giới quần chúng, vận động và tập hợp quần chúng cùng hưởng ứng, tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Mặt trận Tổ quốc: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng của quần chúng. Nâng cao vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với UBND. Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại khu dân cư, các cơ quan; giám sát đảng viên, cán bộ công chức ở nơi cư trú. Triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tham mưu Đảng ủy lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo gắn với các cuộc vận động, phong trào của địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức thành viên, Hội quần chúng phát huy hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật, cùng tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ địa phương.

- Hội Cựu chiến binh: Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nêu cao tinh thần gương mẫu, đăng ký 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật, phấn đấu trên 50% hội viên tham gia công tác địa phương. Tích cực giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tham gia xây dựng lực lượng quân sự địa phương, Câu lạc bộ Cựu quân nhân. Chăm lo cho hội viên, nhân rộng điển hình hội viên làm kinh tế giỏi. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, phong trào thanh niên tình nguyện gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Nâng chất hoạt động của Đoàn, Hội tại cơ sở. Xây dựng chi đoàn trong đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp, liên tịch, liên kết với các ban ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị kết nghĩa. Tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt thanh, thiếu nhi phù hợp, nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên; Phấn đấu mỗi năm phát triển 50 đoàn viên mới. Tạo nguồn quy hoạch cán bộ đoàn, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phấn đấu tỷ lệ tập hợp thanh niên đến năm 2020 đạt 70%.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ: Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội, câu lạc bộ, mô hình tập hợp theo hướng thực chất, hiệu quả. Gắn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Tham mưu cho Đảng, chính quyền thực hiện công tác về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Đẩy mạnh thực hiện các Đề án 343, 295 và 704 của Chính phủ. Phát huy vai trò tổ chức Hội và hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia nâng chuẩn hộ nghèo, chống bạo hành, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Quan tâm công tác phát triển Đảng, phấn đấu có hội viên được kết nạp vào Đảng hàng năm. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ tập hợp phụ nữ đạt 90%. 

- Các hội quần chúng khác: Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên. Tiếp tục phát huy các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh thực hiện các chương trình đảm bảo an sinh xã hội. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XII nhiệm kỳ 2010 - 2015. Từ kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi, đảng bộ trực thuộc đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI gồm 08 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy và các ban Quận ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG


[1] Hẻm 110/39 đường Số 30; Hẻm 60 đường Số 27; Hẻm 139 đường Số 28; Hẻm 14 Nguyễn Văn Lượng; Hẻm 302 đường Lê Đức Thọ; Hẻm 350/18 đường Lê Đức Thọ; Hẻm 126 đường Số 28; Hẻm 496/32 đường Dương Quảng Hàm; Hẻm 496/55 đường Dương Quảng Hàm; Hẻm 139 đường Phạm Huy Thông.

[2] Dự án đầu tư hạ tầng Công viên Văn hóa; Nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm; Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; Hệ thống tiêu thoát nước đường Phạm Huy thông và các dự án khác được triển khai trong thời gian tới

return to top