DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục Đăng ký lại khai tử Thủ tục hành chính Hộ tịch
2 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn Thủ tục hành chính Hộ tịch
3 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh Thủ tục hành chính Hộ tịch
4 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Thủ tục hành chính Hộ tịch
5 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ Thủ tục hành chính Hộ tịch
6 Thủ tục Đăng ký giám hộ Thủ tục hành chính Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký khai tử Thủ tục hành chính Hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký kết hôn Thủ tục hành chính Hộ tịch
9 Thủ tục Đăng ký khai sinh Thủ tục hành chính Hộ tịch
return to top