Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6, quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2016-2021

ỦY BAN BẦU CỬ
  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN PHƯỜNG 6
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

       Số: 01/TB-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
 

Phường 6, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân phường 6, quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2016-2021 
 

 

        Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các trường hợp khuyết người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân; Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6, quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử phường 6) thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

        1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

        Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6, quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 13 tháng 3 năm 2016.

        2. Địa điểm tiếp nhận:

        Ủy ban bầu cử phường 6, quận Gò Vấp, số 364 đường Lê Đức Thọ, Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng Ủy ban phường).

        3. Kê khai hồ sơ:

        Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành (file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia trên:

 Cổng thông tin điện tử của Quốc hội http://www.quochoi.vn

 Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Cổng thông tin điện tử của quận Gò Vấp

            http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn

Cổng thông tin điện tử của phường 6, quận Gò Vấp

            http://www.phuong6govap.gov.vn)

       Ủy ban bầu cử phường 6, quận Gò Vấp thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban bầu cử quận Gò Vấp;                          
- BTT. UBMTTQVN quận (để giám sát)                      
- Phòng Nội vụ;
- Website phường 6 (để đăng công khai);
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

Phan Đình An
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 6

 

 

Mục tải về văn bản Nghị quyết 41 và mẫu hồ sơ ứng cử:

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia

Mẫu hồ sơ ứng cử

return to top