NGHỊ QUYẾT 02/NQ-HĐND VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TỔ CHỨC VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

return to top