Kế hoạch triển khai bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn phường 6

KẾ HOẠCH

Triển khai bầu cử Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố
nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn phường 6

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQ-LT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11,14, 16, 22 và 26 pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 4345/KH-UBND ngàỵ 10 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về triển khai công tác tổ chức bầu cử Trưởng Khu phố, Phó Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn quận Gò Vấp,

Nhằm củng cố, kiện toàn nhân sự Khu phố, Tổ dân phố, Ủy ban nhân dân Phường đã thống nhất với Ban Thường trực MTTQ VN Phường 6 xây dựng kế hoạch Về tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố trên địa bàn Phường 6 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Nhằm kịp thời quán triệt, triển khai quyết định số 24/2017/QĐ - UBND ngàỵ 25 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị công tác tổ chức bầu cử các chức danh Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn phường 6 - quận Gò Vấp;

 2. Việc bầu cử các chức danh Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo quyết định số 24/2017/QĐ - UBND ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở, tiền đề quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy ước Dân chủ cơ sở, phát huy hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy ước Cộng đồng ở Khu phố; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại phường 6 ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.

3. Công tác tổ chức Bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn phường phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp của cử tri tại địa bàn dân cư.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử:

Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị quán triệt, thống nhất về nhiệm kỳ hoạt động của Khu phố là hai năm rưỡi (30 tháng), công khai về tiêu chuẩn, số lượng các chức danh Trưởng Khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020; hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Công tác Mặt trận 6 khu phố phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng quy định pháp luật tại Quyết định số 24/2017/QĐ -UBND ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức Hội nghị: ngày 29 tháng 08 năm 2017.

- Thành phần hội nghị: Mời TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng, Phó Khu phố, Bí thư các Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận các khu phố và các đồng chí cảnh sát khu vực.

Nội dung triển khai:

+ Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng Khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn Phường 6. (chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử)

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng Khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020.

+ Kế hoạch về tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và thủ tục bầu Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố trên địa bàn Phường 6.

+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, hướng dẫn tổ chức bầu cử tại 6 Khu phố.

+ Hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng, Phó Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2019 và thủ tục bầu cử Tổ trưởng, tổ phó theo hướng dẫn số 697/HD-PNV ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Phòng Nội vụ quận Gò Vấp về quy trình bầu cử Trưởng, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 — 2020 và thủ tục bầu Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố.

2. Công tác chuản bị hội nghị bầu cử:

2.1. Hội nghị rà soát, thống nhất công tác chuẩn bị khu phố (từ ngày 31/8/2017 đến ngày 10/9/2017)

- Từ ngày 31/8/2017 đến trước ngày 10/9/2017, Ban công tác Mặt trận khu phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổ chức bầu Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và thủ tục bầu Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố.

- Chậm nhất đến trước ngày 10 tháng 9 năm 2017 (theo quy định trước ngày Bầu cử 15 ngày), Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu phố tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố để dự kiến danh sách người ứng cử (Từ 01 đến 02 người) và thống nhất với cấp ủy Chi bộ khu phố về danh sách trên. (Tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 24/2017/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

- Rà soát danh sách cử tri do UBND phường cung cấp và gửi lại cho Văn phòng UBND phường trước ngày 10/9/2017.

- Hội nghị dự kiến nhân sự tổ bầu cử để đề nghị UBND phường ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 5 - 9 người (Dự kiến gồm: Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố; thư ký là Địa diện UBND phường hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội phường hoặc cán bộ, công chức phường được phân công phụ trách khu phố; các ủy viên là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở Khu phố, đại diện một số tổ dân phố và đại diện cử tri trong khu phố)

2.2. Xin ý kiến thống nhất nhân sự cấp ủy Đảng các cấp (từ ngày 10/9/2017 đến ngày 20/9/2017)

2.3. Thành lập các tổ bầu cử (từ ngày 15/9/2017 đến ngày 20/9/2017)

Ủy ban nhân dân phường sau khi thống nhất với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường quyết định thành lập mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bấu cử để thực hiện công tác bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tổ bầu cử có từ 05 - 09 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các ủy viên đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cử tri ở khu phố. Thời hạn quyết định thành lập chậm nhất là ngày 20 tháng 09 năm 2017 (10 ngày trước ngày bầu cử).

3. Việc lập danh sách cử tri và niêm yết Danh sách cử tri: 

Danh sách cử tri, ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên do Ủy ban nhân dân phường lập theo từng khu vực bỏ phiếu, được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu từ ngày 20 tháng 09 năm 2017 đến ngày 30 tháng 09 năm 2017 (07 ngày trước ngày bầu cử), đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri về việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra, đối chiếu, đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có).

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ - UBND ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Ban chỉ đạo bầu cử chuẩn bị cơ sở vật chất: Phiếu bầu, hòm phiếu, khẩu hiệu ... (hoàn tất công tác chuẩn bị tại 6 khu phố trước ngày 25/9/2017); Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị bầu cử ở các Khu phố.

4. Về tổ chức bầu cử 

Bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bâu cử. (theo hướng dẫn bầu cử)

T chức bầu cử vào ngày 01 tháng 10 năm 2017

Riêng đối với Phó Trưởng khu ph là do Trưởng khu phố đề cử, sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố và cấp ủy Khu phổ.

5. Về công bố kết quả bầu cử: 

Sau ngày 01 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân phường xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố mới hoặc quyết định tổ chức bầu cử lại trong thời hạn 15 ngày làm việc (nếu có); kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của Tổ trưởng Tổ bầu cử.

Sau khi có quyết định công nhận Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố; từng khu phố chủ động tô chức bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trong thời gian tổ chức tại hội nghị sinh hoạt tổ dân phố quý IV. Đồng thời báo cáo kết quả bầu cử và gửi hồ sơ để UBND phường ban hành Quyết định công nhận. (bầu tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo thủ tục rút gọn, hình thức bầu tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, do buổi sinh hoạt của tổ dân phố quyết định, nhưng phải có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham dự, áp dụng theo Điều 22 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND). 

6. Phân công thực hiện:

a. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường: 

- 28/9/2017 - 31/8/2017: Xây dựng và ban hành, triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn;

- 31/8/2017 - 10/9/2017: Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức Hội nghị rà soát, thống nhất công tác chuẩn bị tại 6 khu phố;

- 10/9/2017 - 20/9/2017: Tham mưu Quyết định Công bố ngày bầu cử và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố phường 6 nhiệm kỳ 2017 - 2020, Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại 6 khu phố. Hoàn tất hồ sơ, phiếu bầu, thiết bị, cơ sở vật chất liên quan đến công tác bầu cử;

- 20/9/2017 - 27/9/2017: Thực hiện niêm yết danh sách ứng cử viên và cử tri tại 6 địa điểm bầu cử và có cập nhật chỉnh sửa theo đề nghị.

- 01/10/2017: Theo dõi và có báo cáo liên tục về công tác bầu cử tại 6 điểm bầu cử;

- 01/10/2017 - 03/10/2017: Tổng họp kết quả bầu cử tại 6 điểm bầu cử và có báo cáo về Ban chỉ đạo bầu cử phường 6. Tham mưu quyết định công nhận kết quả người trúng cử trong Hội nghị bầu cử trưởng khu phố tại 6 điểm bầu cử.

- 03/10/2017 - 07/10/2017: Báo cáo tổng kết công tác bầu cử Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố trên địa bàn phường;

b. Công chức Văn hóa - Thông tin phường: 

- 10/9/2017 -20/9/2017: Thực hiện 6 băng rôn tuyên truyền về Hội nghị bầu cử Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố tại 6 điểm bầu cử trên địa bàn phường.

- 05/9/2017 - 20/9/2017: Thông tin trên webside UBND phường về ngày bầu cử, danh sách ứng cử viên. Đồng thời, có bài viết tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Trưởng, Phó khu phố theo Quyết định số 24/2017/QĐ - UBND ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân phố, tố nhân dân để mọi người hiểu rõ, nắm vững những quy định về bầu cử bằng nhiều hình thức, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Yêu cầu công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử phải đảm bảo thường xuyên, liên tục nhằm động viên mọi người dân tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

- 01/10/2017: Chụp hình, ghi nhận và thông tin về ngày bầu cử Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố trên địa bàn phường;

- 03/10/2017: Thông tin kết quả bầu cử, quyết định công nhận kết quả người trúng cử trong Hội nghị bầu cử trưởng khu phố trên trang thông tin điện tử phường và các bảng thông tin 06 khu phố.

c. Ban chỉ huy Công an, Quân sự, Ban bảo vệ dân phố phường:

-  30/8/2017 - 10/09/2017: Ban chỉ huy Công an phường tham mưu Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình bầu cử và ngày bầu cử Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Yêu cầu xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống cụ thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn.

-  10/9/2017 - 01/10/2017: Tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử. Tiến hành các đợt kiểm tra về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú ý các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng, dễ xảy ra mất ổn định.

-  01/10/2017: Ban chỉ huy Công an phường, Ban chỉ huy Quân sự, Ban bảo vệ dân phố phường phân công lực lượng bảo vệ tại các điểm bầu cử (mỗi điểm bầu cử có 01 đồng chí công an, 02 chiến sĩ dân quân thường trực, 02 đồng chí bảo vệ dân phô). Thường xuyên có lực lượng tuần tra, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống.

-  03/10/2017: Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày tổ chức bầu cử về Ban chỉ đạo bầu cử phường 6.

d. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành Đoàn thể: 

- 31/08/2017 - 20/09/2017: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Tổ Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành phố, quận về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức để tích cực tham gia vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như tham gia tốt công tác bầu cử.

-  31/8/2017 - 05/9/2017: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hoàn tât các mẫu biên bản: Biên bản Hội nghị Ban công tác Mặt trận; Biên bản Hội nghị bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố; Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

- 31/08/2017 - 10/09/2017: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ trì và phối hợp hướng dẫn quy trình bầu cử, các bước hiệp thương và các điều kiện phục vụ công tác bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố theo đúng tiến độ và thời gian quy định để thực hiện thống nhất trong toàn phường.

- 10/09/2017 - 20/09/2017: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổng hợp biên bản Hội nghị Ban công tác Mặt trận 6 khu phố.

-   31/8/2017 - 01/10/2017: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thực hiện giám sát quá trình chuẩn bị công tác bầu cử việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên bầu cử Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020;

- 01/10/2017: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thực hiện giám sát quá trình bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020;

- 15/10/2017: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thực hiện báo cáo giám sát quá trình bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020; ,

- 31/08/2017 - 01/10/2017: Đề nghị Các ngành, đoàn thể phường, các khu phố tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường về Kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và thủ tục Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố và các văn bản hướng dẫn có liên quan để nhân dân hiểu rõ, hưởng ứng cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

đ. Bộ phận Tài chính - Kế toán phường

Bộ phận Tài chính - Kế toán phường có trách nhiệm hướng dẫn, dự trù kinh phí phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức bầu Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố và Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phổ đồng thời hướng dẫn nội dung, định mức chi và thanh quyết toán kinh phí bầu Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng quy định.

 eBan điều hành 6 khu ph

Ban điều hành 6 khu phố xin ý kiến chỉ đạo cấp ủy khu phố để chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

Trên đây là Kế hoạch triển khai bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn phường 6, đề nghị các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện bám sát quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân phường để được xem xét giải quyết./. BBT


return to top