UBND PHƯỜNG 6 THÔNG BÁO THỜI HẠN CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA NHẬN TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI ĐIỀU TRỊ COVID-19 ( ĐÍNH KÈM DANH SÁCH CHƯA NHẬN)

return to top