UBND Phường 6 điều chỉnh phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

return to top