Rà soát, lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 đang thực tế có mặt tại địa phương

return to top