Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan rộng khắp khu dân cư

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy – UBND và sự phối hợp hành động của các ban ngành đoàn thể, các khu phố, MTTQ đã hoàn thành vai trò là cầu nối giữa dân với Đảng – chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân, cùng nhau phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công khai thu -  chi các khoản quỹ trong dân, công khai các hộ vay vốn Xóa đói giảm nghèo, các hộ trợ cấp thường xuyên, đột xuất, phổ biến chủ trương của trên đến từng hộ dân. Đặc biệt là xây dựng quy ước trong từng tổ dân phố, tổ chức hội nghị nhân dân Tổ dân phố 1 năm 2 lần, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời báo cáo Đảng ủy – UBND có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Năm 2014, Ban chỉ đạo phường triển khai thực hiện bình xét các tiêu chuẩn khu phố văn hóa và báo cáo kết quả công tác triển khai và thực hiện các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị; BCĐ phường đề nghị Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận kiểm tra, phúc tra xét ghi nhận, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2014.

kết quả có 6/6 khu phố đạt khu phố văn hóa (Khu phố 4: Văn hóa năm thứ 6, Khu phố 3: Văn hóa năm thứ 5, Khu phố 1: Văn hóa năm thứ 3, Khu phố 6: Văn hóa năm thứ 3, Khu phố 2: Văn hóa năm thứ 2, Khu phố 5: Văn hóa năm thứ  2).

Gia đình văn hoá: có 2.983 / 3.117 hộ, đạt 95,7%. Người tốt việc tốt: 172 gương. 

       Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường đã tổ chức lễ đăng ký và thực hiện năm thứ 3 các tiêu chuẩn phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị giai đoạn năm 2012 – 2015” và tiếp tục củng cố và đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban vận động “TDĐKXDĐSVH” khu dân cư để năm 2015 và những năm sau phong trào tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng về mọi mặt. VHTT


                                                                                  


return to top