Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân phường khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 29/12/2016, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân phường khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự có 28 đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa II cùng các đồng chí Trưởng ban ngành đoàn thể phường và Khu phố trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận 6 khu phố.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường giải quyết nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, kỳ họp xem xét các báo của Ủy ban nhân dân phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016; tình hình thu, chi ngân sách năm 2016; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017. Kỳ họp nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân phường và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân phường đến nay.

Đặc biệt trong kỳ họp này Hội đồng nhân dân phường tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý đô thị, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự. Những vấn đề chất vấn cơ bản được Ủy ban nhân phường giải trình và trả lời trong kỳ họp.

Hội đồng nhân phường xem xét thông qua các Nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; Phân giao thu ngân sách nhà nước và phân giao dự toán chi thường xuyên năm 2017; Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 và Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường. Và kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017. ND P6

 

return to top