THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN VÀ CÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 6 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG 6

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/TB-HĐND

Phường 6, ngày 04 tháng 5 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân

và các đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 6 khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

 
   

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban thường Quốc hội quy định chi tiết hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 6 khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân phường thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

  1.1.     Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phường:

-  Địa điểm: Trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND Phường 6 (địa chỉ: 364 Lê Đức Thọ, Phường 6, quận Gò Vấp).

-  Thời gian:

THÁNG

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

NGƯỜI CHỦ TRÌ

1

20/01/2017 (Thứ sáu)

Đặng Thọ Nhật – CT. HĐND

2

24/02/2017 (Thứ sáu)

Nguyễn Thị Kiều Chinh – PCT. HĐND

3

31/3/2017 (Thứ sáu)

Đặng Thọ Nhật – CT. HĐND

4

28/4/2017 (Thứ sáu)

Nguyễn Thị Kiều Chinh – PCT. HĐND

5

26/5/2017 (Thứ sáu)

Đặng Thọ Nhật – CT. HĐND

6

30/6/2016 (Thứ sáu)

Nguyễn Thị Kiều Chinh – PCT. HĐND

7

28/7/2017 (Thứ sáu)

Đặng Thọ Nhật – CT. HĐND

8

25/8/2017 (Thứ sáu)

Nguyễn Thị Kiều Chinh – PCT. HĐND

9

29/9/2017 (Thứ sáu)

Đặng Thọ Nhật – CT. HĐND

10

27/10/2017 (Thứ sáu)

Nguyễn Thị Kiều Chinh – PCT. HĐND

11

24/11/2017 (Thứ sáu)

Đặng Thọ Nhật – CT. HĐND

12

29/12/2017 (Thứ sáu)

Nguyễn Thị Kiều Chinh – PCT. HĐND

1.2.     Lịch tiếp công dân của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường:
- Thời gian: Theo lịch tiếp công dân hàng tháng của đại biểu (01 buổi trong 01 tháng).

- Địa điểm: Trụ sở Đảng ủy - HĐND  - UBND phường 6.

        (Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND  - UBND phường).

Trên cơ sở lịch phân công, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đề nghị:

  1. Ủy ban nhân dân phường:

- Cử cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê tổng hợp giúp Thường trực Hội đồng nhân dân phường ghi chép đầy đủ nội dung các buổi tiếp công dân, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân; tổng hợp xây dựng báo cáo về tình hình tiếp công dân hàng tháng, quý, năm; phối hợp cùng các ngành chuyên môn liên quan xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định.

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để Thường trực Hội đồng nhân dân phường tiếp công dân.

2. Đại biểu được phân công phụ trách hoạt động của đại biểu ở các đơn vị bầu cử:

Phối hợp với đại biểu ở đơn vị bầu cử thực hiện tiếp công dân và báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng, quý, năm về Thường trực Hội đồng nhân dân phường.

Trên đây là Thông báo về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021 để các cơ quan, đơn vị tiện theo dõi và liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND phường;

- TV. UBND phường;

- Thường trực Ban MTTQVN phường;

- Đại biểu HĐND phường;

- Lưu ./. 

                TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

                             CHỦ TỊCH

 

 

  

                       Đặng Thọ Nhật

return to top