LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 6 NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 6 NĂM 2017

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
bầu cử
Tháng
5
Tháng
6
Tháng
7
Tháng
8
Tháng
9
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
1 Ông Phan Đình An Đại biểu HĐND/
 Chủ tịch UBND 
Đơn vị
số 1

Chiều
Thứ ba
16/5/2017

Chiều
Thứ ba
13/6/2017

Chiều
Thứ ba
11/7/2017

Chiều
Thứ ba
15/8/2017

Chiều
Thứ ba
12/9/2017

Chiều
Thứ ba
10/9/2017

Chiều
Thứ ba
14/11/2017

Chiều
Thứ ba
12/12/2017
2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng Đại biểu HĐND 
3 Ông Lương Xuyên Thành Đại biểu HĐND/
UV. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
4 Ông Nguyễn Xuân Khoa Đại biểu HĐND 
5 Ông Hoàng Ngọc Minh Đại biểu HĐND 
6 Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh Phó Chủ tịch
 Hội đồng nhân dân 
Đơn vị
 số 2

Sáng
Thứ ba
16/5/2017

Sáng
Thứ ba
13/6/2017

Sáng
Thứ ba
11/7/2017

Sáng
Thứ ba
15/8/2017

Sáng
Thứ ba
12/9/2017

Sáng
Thứ ba
10/9/2017

Sáng
Thứ ba
14/11/2017

Sáng
Thứ ba
12/12/2017
7 Ông Nguyễn Văn Vui Đại biểu HĐND/Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND
Chủ tịch UB.MTTQVN 
8 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Đại biểu HĐND/
UV. Ban Pháp chế HĐND 
9 Ông Nguyễn Hữu Châu Đại biểu HĐND 
10 Ông Nguyễn Hoàng Vũ Đại biểu HĐND/
UV. Ban Pháp chế HĐND 
11  Ông Phan Hồng Đăng
Trưởng Ban Pháp chế HĐND 
Đơn vị
 số 3
Sáng
Thứ năm
18/5/2017
Sáng
Thứ năm
15/6/2017
Sáng
Thứ năm
13/7/2017
Sáng
Thứ năm
17/8/2017
Sáng
Thứ năm
14/9/2017
Sáng
Thứ năm
12/10/2017
Sáng
Thứ năm
16/11/2017
Sáng
Thứ năm
14/12/2017
12 Ông Hứa Quốc Thy Đại biểu HĐND/
Phó Chủ tịch UBND 
13 Ông Đào Nhị Kỳ Đại biểu HĐND/
UV. Ban Pháp chế HĐND 
14 Ông Mai Xuân Vinh Đại biểu HĐND/Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường
15 Ông Phan Thanh Phong Đại biểu HĐND 
16 Bà Lê Thị Dần Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND  Đơn vị
 số 4
Sáng
Thứ tư
17/5/2017
Sáng
Thứ tư
14/6/2017
Sáng
Thứ tư
12/7/2017
Sáng
Thứ tư
16/8/2017
Sáng
Thứ tư
13/9/2017
Sáng
Thứ tư
11/10/2017
Sáng
Thứ tư
15/11/2017
Sáng
Thứ tư
13/12/2017
17 Bà Nguyễn Thị Mỹ An Đại biểu HĐND/Trưởng CA phường
18 Ông Nguyễn Văn Cường Đại biểu HĐND 
19 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Đại biểu HĐND 
20 Bà Nguyễn Thị Hương Đại biểu HĐND/
Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
21 Bà Nguyễn Thị Kim Bình Đại biểu HĐND/Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  Đơn vị
số 5
Chiều
Thứ năm
18/5/2017
Chiều
Thứ năm
15/6/2017
Chiều
Thứ năm
13/7/2017
Chiều
Thứ năm
17/8/2017
Chiều
Thứ năm
14/9/2017
Chiều
Thứ năm
12/10/2017
Chiều
Thứ năm
16/11/2017
Chiều
Thứ năm
14/12/2017
22 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Đại biểu HĐND/
Phó Chủ tịch UBND 
23 Ông Trương Hoàng Nam Đại biểu HĐND 
24 Bà Đặng Ngọc Nga Đại biểu HĐND 
25 Ông Chung Văn Triều (Thích Thiện Lạc) Đại biểu HĐND 
26 Bà Đặng Thọ Nhật Chủ tịch
 Hội đồng nhân dân 
Đơn vị
 số 6
Chiều
Thứ tư
17/5/2017
Chiều
Thứ tư
14/6/2017
Chiều
Thứ tư
12/7/2017
Chiều
Thứ tư
16/8/2017
Chiều
Thứ tư
13/9/2017
Chiều
Thứ tư
11/10/2017
Chiều
Thứ tư
15/11/2017
Chiều
Thứ tư
13/12/2017
27 Bà Bùi Thị Thanh Hương Đại biểu HĐND/
UV. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
28 Ông Lại Văn Cát Đại biểu HĐND 
29 Ông Nguyễn Ngọc Luận Đại biểu HĐND/
UV. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
30 Ông Trần Trung Hòa Đại biểu HĐND 
return to top