HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

Sáng 25/4/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và toàn thể đảng viên Đảng bộ phường.

Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII, trong đó, tập trung quán triệt dự thảo các văn kiện, các đề án trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.        

Đồng chí cũng đi sâu phân tích các vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị về: Bối cảnh và tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Đại hội XI của Đảng; Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2020; về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Các vấn đề văn hóa - xã hội; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Thọ Nhật- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đề nghị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI./. VPĐU

return to top