HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/QU ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 28/7/2015 của Đảng ủy phường 6 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 32 – NQ/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ngày 09/8/2015 Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 32 – NQ/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI). Hội nghị đã diễn ra trong 02 buổi với hơn 400 đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, chiến sĩ công an, dân quân Thường trực và lực lượng Bảo vệ dân phố tham dự.

Tại Hội nghị, báo cáo viên giới thiệu đi sâu, phân tích những nội dung chính Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tiêu chuẩn Ban chấp hành Trung ương; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thông qua việc học tập, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XI. Qua đó vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

return to top