Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Quy trình Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Thư viện
Trình tự thực hiện

- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

Hồ sơ

(1) Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian giải quyết

Trực tiếp:15 Ngày15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

Trực tuyến:15 Ngày15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

Cơ sở pháp lý

46/2019/QH14Luật 46/2019/QH1421-11-2019

93/2020/NĐ-CPNghị định 93/2020/NĐ-CP18-08-2020

01/2020/TT-BVHTTDLThông tư 01/2020/TT-BVHTTDL22-05-2020

Đối tượng Cơ quan
Tài liệu đính kèm
Số lượt người xem 56
return to top