Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

Quy trình Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lĩnh vực thủy lợi
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Hồ sơ

Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

Thời gian giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Cơ sở pháp lý

08/2017/QH14Luật thủy lợi ngày 19-06-2017 của Quốc Hội

114/2018/NĐ-CPquản lý an toàn đập, hồ chứa nước ngày 04-09-2018 của Chính phủ

Đối tượng Cơ quan
Số lượt người xem 77
return to top