DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Thủ tục hành chính Tôn giáo
2 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thủ tục hành chính Tôn giáo
3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Thủ tục hành chính Tôn giáo
4 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Thủ tục hành chính Tôn giáo
5 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Thủ tục hành chính Tôn giáo
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công trạng và thành tích Thủ tục hành chính Thi đua khen thưởng
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất Thủ tục hành chính Thi đua khen thưởng
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thủ tục hành chính Thi đua khen thưởng
9 Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” Thủ tục hành chính Thi đua khen thưởng
10 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thủ tục hành chính Thể thao
11 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Thủ tục hành chính Văn hoá cơ sở
12 Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thủ tục hành chính Giáo dục đào tạo
13 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thủ tục hành chính Giáo dục đào tạo
14 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục trở lại Thủ tục hành chính Giáo dục đào tạo
15 Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Thủ tục hành chính Giáo dục đào tạo
16 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ tục hành chính Dân tộc
17 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ tục hành chính Dân tộc
18 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại
19 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Thủ tục hành chính Tiếp công dân
20 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Thủ tục hành chính Lĩnh vực làm việc
return to top