DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Thủ tục hành chính Người có công
2 Thủ tục Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý Thủ tục hành chính Người có công
3 Thủ tục Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh Thủ tục hành chính Người có công
4 Thủ tục Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Thủ tục hành chính Người có công
5 Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” Thủ tục hành chính Người có công
6 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thủ tục hành chính Thư viện
7 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thủ tục hành chính Thư viện
8 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thủ tục hành chính Thư viện
9 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Thủ tục hành chính Văn hoá cơ sở
10 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Thủ tục hành chính Văn hoá cơ sở
11 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Thủ tục hành chính Văn hoá cơ sở
12 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Thủ tục hành chính Xử lý đơn
13 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai
14 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai
15 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai
16 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai
17 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai
18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủ tục hành chính Lĩnh vực thủy lợi
19 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã Thủ tục hành chính Lĩnh vực thủy lợi
20 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện) Thủ tục hành chính Lĩnh vực thủy lợi
return to top