Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quận đội (chủ phương tiện là cá nhân)

Quy trình Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lĩnh vực Động viên Quân Đội
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi phương tiện kỹ thuật không hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc từ khi làm xong thủ tục phương tiện kỹ thuật hết thời hạn cầm cố, thế chấp, cầm giữ, chủ phương tiện kỹ thuật phải gửi giấy thông báo phương tiện kỹ thuật hết thời hạn tạm vắng có xác nhận của người đứng đầu tổ chức (nếu là tổ chức) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã (nếu là cá nhân) đến cơ quan quân sự. Cơ quan quân sự kiểm tra và xoá tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

* Bước 2:

- Công dân là người Việt Nam chủ phương tiện kỹ thuật phải trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện xóa tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các quy định có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tiến hành kiểm tra hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ theo quy định, thì tiến hành xóa tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, nhưng còn thiếu một số thông tin theo yêu cầu hoặc sai so với quy định, cán bộ tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn chi tiết cho chủ phương tiện kỹ thuật bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc sai để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn cho chủ phương tiện kỹ thuật bổ sung hoàn chỉnh các thủ tục để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Thực hiện xóa tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng theo quy định.

Thời gian giải quyết

01 Ngày làm việc

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999 của chính phủ

Nghị định  số125/2005/NĐ-CP ngày 07-10-2005 của chính phủ

Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18-05-2012 của chính phủ

Đối tượng Cá nhân
Số lượt người xem 6
return to top