Thủ tục đăng ký tạm vắng đối phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quận đội (chủ phương tiện là cá nhân)

Quy trình Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lĩnh vực Động viên Quân Đội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi đưa phương tiện kỹ thuật hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc từ khi làm xong thủ tục cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện kỹ thuật, chủ phương tiện kỹ thuật (hoặc người đại diện) trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng;

Bước 2: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tiếp nhận, ghi vào sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

Hồ sơ

Giấy tờ liên quan đến hoạt động của phương tiện hoặc cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện

Thời gian giải quyết

01 Ngày làm việc

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999 của chính phủ

Nghị định  số125/2005/NĐ-CP ngày 07-10-2005 của chính phủ

Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18-05-2012 của chính phủ

Đối tượng Cá nhân
Số lượt người xem 7
return to top