DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thủ tục hành chính Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thủ tục hành chính Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thủ tục hành chính Phòng chống thiên tai
4 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quận đội (chủ phương tiện là cá nhân) Thủ tục hành chính Lĩnh vực Động viên Quân Đội
5 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quận đội (chủ phương tiện là cá nhân) Thủ tục hành chính Lĩnh vực Động viên Quân Đội
6 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nghĩa Vụ Quân sự
7 Thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nghĩa Vụ Quân sự
8 .Thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Thông tin Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nghĩa Vụ Quân sự
9 Thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Thông tin Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nghĩa Vụ Quân sự
10 Thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nghĩa Vụ Quân sự
11 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nghĩa Vụ Quân sự
12 • Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Thủ tục hành chính Lĩnh vực Nghĩa Vụ Quân sự
13 • Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất n Thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội
14 • Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 n Thủ tục hành chính Người có công
15 • Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xu Thủ tục hành chính Người có công
16 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Thủ tục hành chính Người có công
17 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Thủ tục hành chính Người có công
18 • Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
19 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Thủ tục hành chính Khiếu nại tố cáo
20 Thủ tục đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội
return to top